Close

30/08/2016

Hájiček – aktivisti pripomienkovali novú lokalitu

Nová mega výstavba v časti Hájiček, opäť bez občianskej vybavenosti.

V časti Čierna voda má vyrásť ďalšia veľká lokalita s 1320 obyvateľmi, 134 rodinnými domami a 15 bytovkami! Akú budú mať občiansku vybavenosť? Takmer žiadnu, lepšie povedané investor plánuje 3 kusy občianskej vybavenosti. Porovnajme Hájiček s rovnako veľkými obcami v SR.

Projekt Hájiček, CHG 1320 obyvateľov Obec Smolník (okr. Gelnica)  cca 1300 obyvateľov Obec Príbovce (okr. Martin)  cca 1100 obyvateľov
MŠ pre 36 detí MŠ pre cca 15 detí MŠ pre cca 50 detí
Fitnes s ihriskom škola I. a II. Stupňa cca 110 detí škola I. a II. Stupňa cca 300 detí
reštaurácia pošta pošta
obecný úrad obecný úrad
obecná knižnica obecná knižnica
zberný dvor zberný dvor
obchodné prevádzky obchodné prevádzky
ambulancia pre deti, dorast kultúrna sála pre 100 ľudí
rýchla lekárska pomoc dom smútku
všeobecná ambulancia polícia – obvodné oddelenie
zubná ambulancia kostol
kostol cintorín
cintorín reštauračné zariadenie
reštauračné zariadenie

Z uvedeného vyplýva, že každá obec alebo lokalita, musí ponúkať svojim obyvateľom primeranú občiansku vybavenosť. Tak by to malo byť aj pri lokalite Hájiček. Starosta však investorovi nedal takmer žiadne pripomienky. My, aktívni občania sme to urobili namiesto neho.

Ako obyvatelia obce poznáme stav poddimenzovanej občianskej vybavenosti a dennodenne ju pociťujeme na vlastnej koži, obzvlášť na Čiernej Vode. Očakávali sme od starostu zamietavé postoje a jasné podmienky a pripomienky pre developera. Predložený návrh lokality Hájiček mal množstvo preukázateľných rozporov:

 • Nemajú sa tam stavať žiadne bytové domy. Nie sú totiž odsúhlasené v platnom Územnom pláne dotknutej lokality.
 • Nebolo urobené posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) na výstavbu bytových domov.
 • Rozpor s Územným plánom – investor zmenšil pozemky a znížil pomer zelene, čo vedie k hustejšej zástavbe.
 • Má dôjsť k výraznému zvýšeniu počtu obyvateľov obce (+26% nárast obyvateľov oproti súčasným obyvateľom v obci s trvalým pobytom) bez adekvátnych kapacít v materskej škole a nulových kapacít pre základne školy v novej lokalite. To bude mať negatívny dopad tak na súčasných, ako aj nových obyvateľov budúcej zóny.
 • Dopravné riešenie pripojenia zóny na cestnú sieť uvažovalo s napojením cez existujúce obytné zóny (Triangel, Šúr) a navyše cez cudzie pozemky.
 • Došlo k zmene trasovania obchvatu obcí – prepojenie obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob a Pezinok (s napojením na diaľnicu D1). Je to v rozpore s územným plánom obce Chorvátsky Grob a Slovenský Grob a vedie cez cudzie pozemky.
 • Rozpor v parkovacích miestach – v dokumentácii sú zrejme „omylom“ zle spočítané parkovacie miesta. Zlý výsledný počet parkovacích miest znamená, že sa investor vyhol posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA).

Napriek uvedeným problémom mal starosta Radovan Benčík iba jednu pripomienku! Pripomienkoval, aby dopravná obsluha lokality Hájiček neprechádzala cez lokalitu Triangel. Zostávajúce rozpory a takmer nulová občianska vybavenosť zostali bez povšimnutia, pritom časť Čierna voda s kritickým stavom občianskej vybavenosti bojuje už roky.

Namiesto starostu pripomienkovali aktivisti:

Keďže starosta nemal pre developera žiadne pripomienky, dali sme ich MY, aktívni obyvatelia.

Naše stanoviská a pripomienky donútili investora svoj návrh stiahnuť a prepracovať, tak aby boli dodržané podmienky Územného plánu:

 1. Lokalita bez bytoviek.
 2. Minimálna veľkosť pozemkov a plôch zelene – to znamená, že bude menej domov, nebudú tak tesne vedľa seba a bude viac zelene.
 3. Dopravné napojenie zóny s rešpektovaním trasy navrhnutého obchvatu. (OBCHVAT OBCÍ pre napojenie na diaľnicu D1).
 4. Zabezpečil minimálne kapacity pre školské a predškolské zariadenia v novej lokalite. Bez nich nie je zabezpečená dostupnosť týchto zariadení pre nových obyvateľov.
 5. Správne spočítané počty parkovacích miest.

Rozvoj územia musí byť prioritou starostu a jeho premysleného plánovania. Ak starosta za obec nekoná, a len sa ticho prizerá nárastu domov a bytov v rozpore s územným plánom, tak majú obyvatelia neriešiteľný problém.

Autor: Jozef Selep