Close

17/10/2016

Koľko bude stáť nová škola? Kde vezmeme peniaze?

Dňa 11.10.2016 sa konalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom bola poslancami smerom k starostovi obce opätovne a dookola kladená tá istá otázka – KOĽKO BUDE STÁŤ NOVÁ ŠKOLA?

Starosta na túto legitímnu otázku dodnes nedal jasnú odpoveď s odôvodnením, že tieto informácie podliehajú utajeniu z dôvodu neukončeného verejného obstarávania. Z jeho úst zaznela informácia, že to bude cez 2 milióny Eur.

K tomuto jeho tvrdeniu pridávam info z web stránky obce z príspevku Model financovania školy a škôlky (http://www.chorvatskygrob.sk/model-financovania-skoly-a-skolky-oznam/mid/242643/.html#m_242643) kde je uvedené :

„Pokiaľ by prebiehajúce verejné obstarávanie malo víťaza, potom náklady na výstavbu školy a škôlky by predstavovali 2,1 mil. €. K tomuto treba ešte pripočítať cenu areálu školy, t.j. zhruba 500 tisíc vrátane DPH, celkovo sme na 2,6 mil €.“

Realita v súčasnosti spustených súbežných dielčich obstarávaní nielen na budovy ZŠ a MŠ, ale aj na ostatné súvisiace stavby a práce pre vybudovanie areálu (cez EKS) a už ukončeného obstarávania na spevnené plochy, má pre legitímnu otázku poslancov a aj obyvateľov s pribúdajúcim časom svoju reálnejšiu a zdrvujúcejšiu odpoveď.

Je skutočne na mieste zamyslieť sa, ako na tom naozaj sme a na akú finančnú úroveň sa náklady školy šplhajú, nakoľko dnes môžem zodpovedne vyjadriť presvedčenie, že odhad Komisie pre výstavbu školy, ktorý uvažoval zo sumou na úrovni cca 3,2 mil. Eur (bez pozemku) bol vysoko reálnym odhadom. Ak sa starosta s analýzou komisie vysporiadal ako s materiálom organizátorov referenda bez jeho ďalšieho záujmu, tak si dovolím predložiť pár zásadných faktov z verejne dostupných obstarávaní:

  • Škola predpoklad 2,1 mi. Eur,
  • Vybudovanie areálu, zatiaľ spolu vyše 630 tisíc eur:

– Parkoviská a spevnené plochy – EXT_060/2016, Zmluva zo dňa 24.08.2016 s firmou Swietelsky – Slovakia, spol. vo výške 245 107,81 € s DPH,

– Zavlažovanie, PRÍPOJKA VODY,  PRÍPOJKA KANALIZÁCIE  – podľa info z EKS https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/72577 maximálna výška zdrojov = 149.000 Eur s DPH,

– Areál rozvod NN, trafostanica – podľa info z EKS https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/72576 maximálna výška zdrojov = 92.000 Eur s DPH,

– Oplotenie  – podľa info z EKS  https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/72574 maximálna výška zdrojov = 146.000 Eur s DPH.

Vybudovanie areálu zatiaľ alokovaných 632.107,81 € s DPH.

Ak by chcel niekto namietať, že v prebiehajúcich obstarávaných zákazkach cez EKS je uvádzaná maximálna cena, ktorá nemusí byť dosiahnutá, je potrebné uviesť, že v obstarávaniach nefiguruje podstatná časť diel a prác súvisiacich s výstavbou areálu (pár uvádzam) – areálový rozvod vody, areálový rozvod splaškovej kanalizácie, areálový rozvod dažďovej kanalizácie s retenčnou nádržou o ploche 452 m2 so škrtiacim objektom, plyn – prípojka a areálové rozvody plynu, prvky krajinnej a parkovej architektúry – ihriská pre ZŠ a MŠ s hracími prvkami, sadové úpravy – pokládka trávnika, stromy a kríky…

Je preukázateľné, že starostov predpoklad bol absolútne nereálny. Poslanci aj obyvatelia boli a sú starostom zavádzaní v otázke nákladov.

Dnešný stav reálne poukazuje na fakt, ktorý Komisia pre výstavbu škôl vyjadrila vo svojom stanovisku, že ani celý úver vo výške  1,5 mil. Eur nebude postačovať s pridelenými dotáciami na pokrytie nákladov a obec bude musieť vygenerovať minimálne ďalší takmer 1,0 mil. Eur (vnútorné vybavenie ZŠ a MŠ ďalších 250.000 €) a to bez reálnej možnosti postavenia telocvične na ul. Školská. O ďalších rozvojových projektoch ani nemožno uvažovať.

Na záver si dovolím položiť jednu otázku v konštruktívnom duchu, tak ako som ho deklaroval pánom zo Starlandu mimo rokovacej miestnosti OcZ dňa 11.10.2016 a prosím o jednoduchú odpoveď tak starostu (osobne ale nepredpokladám), ako aj predstaviteľov spol. Starland a vopred za túto odpoveď ďakujem.

Prečo obec cez EKS obstaráva realizáciu prípojky vody a kanalizácie?

Podľa Memoranda zo dňa 4.11.2015, Zmluvy o budúcej zmluve pre kúpu pozemku zo dňa 18.1.2016 ako aj Zmluvy na kúpu pozemku zo dňa 22.07.2016 mali byť tieto zabezpečené zo strany spol. Starland.

 

S úctou Selep, občan ChG.