Close

11/07/2016

MHD máme iba dočasne

Autobusová preprava medzi našou obcou a Bratislavou je dlhodobo jednou z najdiskutovanejších tém. Každodennou realitou je nízky počet spojov linky MHD č. 525, ktorú prevádzkuje Dopravný podnik Bratislava. Nedostatok spojov ukázal aj výsledok dotazníkov zo septembra – októbra 2015.
Po znížení počtu spojov na pôvodnej linke 630 (nová linka 525) a ostrej kritike obyvateľov, prišlo k zmene. Starosta reagoval dohodou s DPB, a.s. a pribudlo 10 spojov v pracovných dňoch. Zmeny sa dočkali iba obyvatelia časti Čierna voda, kde autobusy končia na zastávke Triangel. Starej časti obce ubudli 2 spoje.

Pozrime sa však na peniaze:
Môj výpočet som zameral na porovnanie nákladov na 1km poskytovanej prepravy a vychádza z oficiálnych dokumentov. Pre porovnanie je výpočet spracovaný aj pre obec Marianka (spoj zo Záhorskej Bystrice), ako druhú obec, pre ktorú zabezpečuje DPB a.s. túto službu mimo Bratislavy.

Trasa Vajnory – ČV – Chorvátsky Grob, námestie (základná = pôvodná obojsmerná trasa dl. 10,458 km) do júla 2015 – hradené mesačné náklady na 1 km = 0,4895 Eur s DPH.

Dodatkom Zmluvy o preprave č.8 a 9 sa následne hradené náklady zvýšili:

– od  augusta 2016 do konca marca 2016 na mesačné náklady na 1 km = 0,656 Eur s DPH,
– od 1.4.2016 na mesačné náklady na 1 km = 0,7092 Eur s DPH (nárast oproti decembru 2015 o cca 45%).

Trasa Vajnory – ČV Triangel NAVIAC SPOJE, na základe dodatku Zmluvy o preprave č.9 zo dňa 17.3.2016, sú náklady od 1.4.2016 pre túto trasu nasledovné:
– pri zámernom ponechaní pôvodnej dĺžky prepravy t.j. bez odpočítania vzdialenosti medzi pôvodnou konečnou zastávkou v Chorvátskom Grobe a terajšou na ČV Triangel sú mesačné náklady na 1km = 1,017 Eur s DPH !!! (zvýšenie oproti dodatkom zvýšenej základnej prepravy o cca 44%),

– pri reálne vykázanej prepravnej vzdialenosti t.j. po odčítaní vzdialenosti medzi pôvodnou konečnou zastávkou v Chorvátskom Grobe a terajšou na ČV Triangel sú mesačné náklady na 1km = 2,0229 Eur s DPH !!!??? (zvýšenie oproti dodatkom zvýšenej základnej prepravy o takmer 3 násobok) !!!???

Pre porovnanie náklady na 1 km na trase Záhorská Bystrica – Mariánka a späť sú na úrovni 0,6367 Eur s DPH, čo je zrovnateľné s nákladom na 1 km základnej prepravy v našej obci s konečnou zastávkou v Chorvátskom Grobe, námestie.

Očakávam zo strany poslancov, že osobne budú požadovať od starostu obce zdôvodnenie tak finančne nákladných pridaných spojov, ktorých prepravné náklady na 1 km v sume 2,0229 Eur s DPH predstavujú 3 násobok nákladov na 1 km základnej už finančne zvýšenej prepravy po 1.4.2016 a túto prepravu hradia tak obyvatelia ČV, ako aj obyvatelia pôvodnej časti.
Je potrebné brať na zreteľ, že suma, ktorú hradí obec za túto službu, by mala byť približne na úrovni 50% z celkových priamych nákladov (v zmysle zmluvy), nakoľko zvyšných 50% tvoria príjmy z cestovných lístkov, čo by predstavovalo za 1 km tejto prepravy sumu 4,0458 Eur s DPH !!!??

Dovolím si na záver uviesť, že ak by naša obec hradila rovno 100% priamych nákladov za pridané spoje, napriek skutočnosti, že si cestujúci musia aj tak označiť lístok, tak suma 2,0229 Eur s DPH ďaleko presahuje aj náklady TAXI služby s prepravou jediného pasažiera, bez ďalšieho príjmu za cestovný lístok !!!
Rovnako je táto výška sadzby za 1 km nepomerne vysoká aj v prípade porovnania za 1km medzinárodnej autobusovej prepravy !!!

Bez reálneho zdôvodnenia a vyčíslenia výšky tohto nákladu za pridané spoje po Triangel je možné sa domnievať, že sa jedná zo strany starostu, ktorý podpísal dodatok zmluvy bez prerokovania v komisii a na zastupiteľstve, plne v rozpore s prijatým Uznesením č. 142/2016 zo dňa 19.1.2016, o nehospodárne nakladanie s verejnými financiami.
Pevne verím, že dôvodom konania starostu bola jeho neznalosť resp. preukázané zdôvodnenie výšky nákladov za pridané spoje a nie cielená snaha v najbližšej budúcnosti túto prepravu pre obyvateľov našej obce zrušiť s odvolaním sa na jej vysoké náklady, k čomu osobne týmto krokom dopomohol.

Ku korektnosti a snahe do budúcna rozvíjať dopravu spojmi „MHD“ však zo strany starostu neprispieva ani nepodpísanie (vetovanie) uznesenia o zvýšení rozpočtovej kapitoly MHD v obecnom rozpočte na rok 2016 z dôvodu údajnej nezákonnosti.

Jozef Selep – občiansky aktivista