Close

20/09/2016

Ministerstvo vnútra tvrdí, že referendum sa má uskutočniť.

Eva Máťašová: Ako členke Komisie pre miestne referendum pre hlasovanie a sčítavanie hlasov mi bolo doručené stanovisko Ministerstva vnútra SR, a to v súvislosti s podaným protestom prokurátora.

Ministerstvo sa vyjadrilo jednoznačne – aj keď naša obec nemá prijaté povinné VZN o organizácii miestneho referenda, nemôže táto skutočnosť mať následok v podobe nevykonateľnosti miestneho referenda. Taktiež sa ministerstvo nestotožňuje s názorom prokurátora, že obsahom uznesenia o vyhlásení miestneho referenda, môže byť len určenie termínu a čoho sa má referendum týkať (v čom vidí prokurátor protizákonnosť uznesenia). Ministerstvo jednoznačne uvádza, že ak toto uznesenie obsahovalo aj úpravu ďalších skutočností, súvisiacich s referendom, tak takýto postup obecného zastupiteľstva je plne legitímny a v súlade s platnými zákonmi. Ministerstvo zároveň uvádza, že zastupiteľstvo pri zvažovaní, či existujú dôvody na vyhovenie protestu (zrušením uznesenia), by malo tiež brať do úvahy to, či vyhovenie prokurátorovi by nemalo za následok porušenie povinnosti obce uskutočniť referendum v zákonnej lehote.

Záver stanoviska je jednoznačný – platné uznesenie je obec povinná vykonať. UZNESENIE O VYHLÁSENÍ MIESTNEHO REFERENDA JE PLATNÉ A VYKONATEĽNÉ, pokým ho nezruší samotné obecné zastupiteľstvo alebo súd. Celé znenie stanoviska MV SR prikladám.

Stanovisko Ministerstva vnútra SR