Close

08/08/2016

Súd zrušil predbežné opatrenie týkajúce sa školy

Starosta plánoval kúpu pozemku pod novú školu v lokalite Javorová alej. Zmluva o budúcej kúpe sa nepozdávala poslancom a nesúhlasili s ňou.

Dôvody:

  • starosta nezverejnil projekt
  • nepredložil financovanie a rozpočet
  • v lokalite chýba kanalizácia a plynová prípojka
  • chce zmenu územného plánu v prospech developera (zmeniť zeleň na bytovky, odpúšťa pozemky na školy)

Starosta napriek výhradám zmluvu podpísal.  Odpoveďou bolo podanie predbežného opatrenia na súd tak, aby nemohol uzatvoriť žiadnu ďalšiu zmluvu. Krajský súd v Bratislave však toto predbežné opatrenie zrušil a otvoril cestu ku kúpe pozemku v Javorovej aleji. Tak sa aj stalo a starosta pozemok od Starland Holding kúpil.

Zrušenie predbežného opatrenia však neznamená, že starosta konal podľa zákona. Súd sa spornou zmluvou ešte bude zaoberať v samostatnom konaní. Prečo však súd zrušil predbežné opatrenie ešte predtým ako padlo rozhodnutie, či je vedenie obce koná v súlade zo zákonom? Na túto otázku nevieme odpovedať … Súdny spor teda pokračuje ďalej.

STANOVISKO POSLANCOV K ZRUŠENIU PREDBEŽNÉHO OPATRENIA:

V žiadnom prípade na základe uvedeného rozhodnutia nemožno konštatovať, že by sme ako žalobcovia neuspeli pri namietaní postupu vedenia obce pri uzavretí zmluvy so SH (tak ako tvrdí na stránke obce starosta). Súdne konanie i naďalej prebieha, navyše máme možnosť využiť dostupné opravné prostriedky na súde vyššej inštancie a sme rozhodnutí podať dovolanie.

Predmetné rozhodnutie v žiadnom prípade nehovorí o tom že všetky úkony vedenia obce boli v súlade so zákonom (ako populisticky uvádza starosta na web stránke, čím opätovne neprijateľným spôsobom zavádza verejnosť a zneužíva priestor na webstránke obce). Odvolací súd v rozhodnutí len konštatuje, že súd sa bude zákonnosťou postupu vedenia obce zaoberať v konaní vo veci samej bez potreby dočasnej úpravy pomerov medzi účastníkmi. Teda zákonnosťou postupu sa bude zaoberať súd prvostupňový. Pritom to, že tu nie je potreba dočasnej úpravy pomerov odvolací súd žiadnym spôsobom hodnoverne a preskúmateľne nezdôvodňuje, iba jednostranne prevzal doslovné tvrdenia žalovaných, ktoré žalobcovia vo svojich vyjadreniach podrobne a právne preskúmateľne vyvrátili. Ale toto bude predmetom ďalšieho rozhodovania súdu vyššej inštancie.

 

Vladimíra Vydrová – poslankyňa obce Chorvátsky Grob