Close

06/10/2016

Obecné zastupiteľstvo 13.9.2016 (konané 27.9.2016)

Oficiálny program obecného zastupiteľstva. Červenou farbou sú vyznačené podklady a stav v akom sme ich ako poslanci dostali.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční
dňa 13.09.2016 /utorok/ o 17,30 hod. v priestoroch Denné centrum, Čerešňová ulica,
v Chorvátskom Grobe s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a skrutátora, voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III. proti uzneseniu č. 193/2016 o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Chorvátsky Grob o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora
 6. Účasť obce Chorvátsky Grob na projekte Interreg Slovakia-Hungary – 9.9.2016- mail od starostu: „K bodu 6 t.j. eurofondový projekt cezhraničnej spolupráce čakám situáciu od projektanta, rovnako ako odhadovaný rozpočet, hneď ako bude k dispozícii Vám to prepošlem. Verejné obstarávanie budeme robiť až v prípade, že naša žiadosť bude v rámci výzvy úspešná.“ Následne 12.9. poslal email s rozpočtom. Viac informácií sme nedostali, nepozval nás na stretnutie, projekt nebol vysvetlený ani prerokovaý, …
 7. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Chorvátsky Grob – žiadosť pána Čováka. Na OcZ 28.06.bolo prijaté uznesenie 186/2016 Zmeny a doplnky UP obce ChG, ktorým OcZ zobralo na vedomie informáciu o zozbieraných podnetoch na zmenu UPN obce ChG. Namiesto toho, aby poslancom odborníci a členovia odborných komisií vysvetlili podstatu a dopad zmien, ktoré chcú prijať, do programu bola zaradená iba žiadosť p. Čováka, aby mohol postaviť 16 domov. S p. Čovákom starosta medzičasom rokoval a sľúbil mu žiadosti vyhovieť. 
 8. Určenie sobášnej miestnosti v Chorvátskom Grobe
 9. Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy na pozemky (žiadateľ Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe) – Návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy na pozemky (žiadateľ Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe) – nedostatočné podklady, na zasadnutí Velček povedal, že si to máme stiahnuť z katasterportal, zaslal nám iba mapu s rukou dokresleným označením predmetu nájmu, bez bližšej špecifikácie. 
 10. Záverečný účet obce Chorvátsky Grob za rok 2015 + prehľad rozpočtových opatrení v 2015 – od júna 2016 žiadame, aby obecný úrad predložil podklady k záverečnému účtu obce. (tabuľku príjmov, čerpanie prostriedkov podľa jednotlivých kapitol). Tabuľku sme dostali 23.9.2016 – t.j. 4 dni pred rokovaním zastupiteľstva. Tabuľka bola nesprávna – zlé numerické výpočty (problémy so sčítaním a odčítaním). 26.9.2016 sme dostali opravenú tabuľku, avšak výpočty opäť nesedia.
 11. Monitorovacia správa k rozpočtu obce Chorvátsky Grob – doručená, bez kontrolného mechanizmu
 12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2016 a správy hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob
 13. Predkladateľka poslankyňa Michálková : Analýza finančného, technického a právneho stavu výstavby ZŠ s MŠ v obci – výstup Komisie na výstavbu škôl a školských zariadení v obci
 14. Predkladateľka poslankyňa Vydrová : OŠK Chorvátsky Grob – schválenie členského príspevku 3000 Eur
 15. Predkladateľka poslankyňa Vydrová : zmena rozpočtu obce Chorvátsky Grob
 16. Rôzne a Interpelácie poslancov

Autor: Vladimíra Vydrová – poslankyňa Obecného zastupiteľstva