Close

04/10/2016

Stanovisko: Záverečný účet obce za rok 2015

Stanovisko poslancov ku schvaľovaniu záverečného účtu obce Chorvátsky Grob za rok 2015

Dňa 27.9. 2016 sa mal na obecnom zastupiteľstve ako jeden z bodov programu schvaľovať Záverečný účet obce Ch. Grob za rok 2015. Podklady dostali poslanci neskoro a boli chybné! Obecný úrad ich musel prerobiť a opraviť. Napriek tomu nie sú dostatočné a musia byť doplnené. Na zastupiteľstve poslankyňa Vydrová prečítala vyhlásenie, že z dôvodu neskorého predloženia chybných podkladov a z dôvodu neskorého oznámenia konania zasadnutia, odchádza zo zasadnutia zastupiteľstva. K vyhláseniu sa pridali ďalší poslanci: Michálková, Keblešová a Borovský. Poslance Volek na zasadnutie meškal, ale pripája sa k tomuto vyhláseniu. Oznámenie konania zastupiteľstva na poslednú chvíľu, znemožnilo účasť poslancov Múčková, Granec, ktorí ale považujú za svoju povinnosť byť prítomní a svojim hlasovaním vyjadriť názor k tak významnému dokumentu, ako je Záverečný účet obce.

Prečo poslankyne a poslanci zastupiteľstva takto konali a aké mali na svoj postup dôvody?

  1. Ako by sa malo pri schvaľovaní Záverečného účtu obce postupovať.

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje obecné zastupiteľstvo, obvykle jeho návrh predkladá na rokovanie zastupiteľstva starosta obce. K návrhu záverečného účtu obce ešte pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve vypracúva odborné stanovisko hlavný kontrolór obce (§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu obce je účtovná závierka obce, ktorá má byť zostavená v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/25755/2007-31. Platí, že pred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Návrh záverečného účtu obce prerokúva a schvaľuje obecné zastupiteľstvo (§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.), pričom platí (podľa § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy), že návrh záverečného účtu sa prerokuje v obecnom zastupiteľstve najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, teda najneskôr do konca júna nasledujúceho roku.

Prerokovanie záverečného účtu obce sa (podľa § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z.) uzatvára jedným z týchto výrokov:

  1. a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
  2. b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet obce schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je (§ 16 ods. 11 zákona č. 583/2004 Z. z.) povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Malo by teda byť logickým záujmom starostu obce a obecného úradu ako celok, aby bol Záverečný účet obce schválený čo najskôr, aby naň mohlo nadväzovať plánovanie prevádzky a rozvoja obce v nasledujúcom roku. Okrem iného by naň malo nadväzovať schválenie alebo zreálnenie rozpočtu obce pre nasledujúci rok a taktiež schválenie plánu verejných obstarávaní  pre nasledujúci rok. Ani jedno a ani druhé sa teda pre rok 2016 v obci urobiť nemohlo, ale obec aj tak v roku 2016 obstarávala pomerne veľký rozsah investičných projektov.

  1. Ako sa pri schvaľovaní Záverečného účtu obce Ch. Grob za rok 2015 postupovalo.

Poslanci sú zo zákona a najmä na základe svojho poslaneckého sľubu povinní schvaľovať správne a úplné dokumenty.

Podklad k záverečnému účtu a monitorovacej správe nám však boli zaslané v piatok 23.9. o 14:21, hoci ako je zrejmé z § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, mal byť tento dokument zverejnený 15 dní pred termínom zasadnutia zastupiteľstva, aby sa k nemu mohli vyjadriť aj obyvatelia obce. Pritom ešte pripomíname, že tento istý bod o Záverečnom účte obce bol zaradený aj do programu zastupiteľstva dňa 13.9., ale vtedy sme tento podklad v potrebnom tvare nedostali vôbec, čo vyplýva z obsahu materiálov k zasadnutiu zastupiteľstva. Aby bola informácia o tom, ako pristupovali k Záverečnému účtu obce poslanci a ako starosta iba pripomíname, že dňa 14.6. 2016 na riadnom zasadnutí zastupiteľstva bolo prijaté Uznesenie č. 181/2016, ktorým Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob žiada predložiť ako podklad k schváleniu záverečného účtu obce za rok 2015 tabuľku prijatého rozpočtu na rok 2015 s vyznačením schválených rozpočtových opatrení a so skutočným prijímaním / čerpaním finančných prostriedkov podľa jednotlivých účtov a rozpočtových kapitol (aj na príjmovej a aj na výdavkovej strane) z dôvodu prehľadnosti plnenia / čerpania rozpočtu za rok 2015. Ani jedna z rôznych verzií predloženého podkladu túto štandardnú požiadavku nespĺňa, hoci štruktúra podkladu by tomu zodpovedala.

Následne (po upozornení poslankyňou Michálkovou na niektoré nedostatky v predložených excel tabuľkách) bola dňa 26.9. 2016 o 16:03 zaslaná opravená tabuľka k Záverečnému účtu obce. Z rýchleho porovnania  týchto dvoch verzií bolo minimálne tromi poslancami vyhodnotené, že sú v nich pomerne veľké číselné rozdiely, ktoré si nebudú vedieť objasniť, pretože do termínu zasadnutia zostával jeden deň a všetci poslanci majú cez deň svoje naplánované pracovné povinnosti.

Preto sa väčšina poslancov pridala k vyhláseniu poslankyne Vydrovej a odmietla sa zúčastniť zasadnutia zastupiteľstva dňa 27.9. 2016 o 17:00 hod. Zároveň sa taktiež pripojili ku žiadosti, adresovanej starostovi obce, aby zorganizoval osobitné stretnutie k záverečnému účtu obce buď na Finančnej komisii zastupiteľstva, ktorej činnosť bude obnovená, alebo na spoločnom rokovaní s prizvanými odborníkmi na rozpočty a controlling.

  1. Ako sa bude musieť pri schvaľovaní Záverečného účtu obce Ch. Grob za rok 2015 postupovať.

Poslanci sú povinní schvaľovať správne a úplné dokumenty. Preto majú zo zákona pri každom vážnejšom dokumente obce (VZN, rozpočet obce, …) právo mať dostatočný časový priestor na svoju prípravu a aj pre konzultácie s občanmi či už na pôde svojich komisií alebo aj individuálne. Takto na to pamätá zákon o obecnom zriadení v tých stanovených 15 dňových lehotách..

 

V zaslanom návrhu z 23.9., resp. aj v následnej upravenej verzii dokumentu Záverečný účet obce vo forme excel tabuľky chýbajú základné informácie, slúžiace pre rozhodnutie poslancov, ktoré by im umožnili adekvátne posúdiť predložené číselné údaje. Pritom práve tieto základné informácie požadovali poslanci v Uznesení č. 146/2016 zo dňa 14.6. 2016. V predloženej tabuľke vo výdavkovej časti neexistujú vzorce, ako sa tvorili, resp. z čoho sa skladajú niektoré pevné čiastky, pričom z ostatných údajov v priloženej tabuľke sa k tomu nedá dopátrať. Nevidno popisy transferov, pretože k tomu nie je k dispozícii iný dokument ako faktúra, grant či zmluva alebo nejaká sprievodná správa, ktorá by obsahovala popis/výklad použitých pojmov. Napr. pojem „opatrenie starostu“ nie je nijako vysvetlený, hoci bol použitý pri presunoch v rozpočte v celkovom objeme až 122 099,0 EUR podľa samotnej tabuľky.

Nakoľko chýba popis jednotlivých položiek a ich čerpania, urobili poslanci iba základné porovnanie dvoch predložených verzií tabuľky, z čoho vyplynuli zistené rozdiely vo výdavkovej časti Záverečného účtu obce. Zistené rozdiely sú poslancami tiež zapísané do excel tabuľky, ale poslanci k tomu pre jednoznačnosť pridávajú aj popis, ktorý predkladanú tabuľku objasní.

V predkladanej tabuľke sú uvedené tie isté stĺpce, ako v tabuľke pre výdavkovú časť rozpočtu, ktorú dostali poslanci. Riadky sú však uvedené iba pre tie položky, kde boli zistené rozdiely v dokumente z 26.9. oproti dokumentu z 23.9. Takýchto zistených zmien je v Záverečnom účte obce celkom 35.

Celkom 19 zistených rozdielov sa týka aj položky Rozpočet na rok 2015, čo je pre poslancov zastupiteľstva nepochopiteľné. V stĺpcoch, kde sú uvedené zmeny podľa Uznesení so zmenami rozpočtu totiž nie sú uvedené také hodnoty, ktoré by dávali dohromady tie zmeny v číslach rozpočtu za rok 2015. Celková hodnota zistených rozdielov do plusu alebo do mínusu je takmer milión EUR. Niektoré sú možno iba presunmi medzi položkami a neznamenajú problém, ale poslancom nie je zrejmé, na základe čoho boli tieto zmeny v položkách rozpočtu na rok 2015 urobené.

Celkom 10 zistených rozdielov sa týka položky Opatrenie starostu ŠR, granty, dotácie. Ako už bolo uvedené, nebola táto položka pre poslancov vysvetlená, takže ju nemôžu bez toho schvaľovať. Poslanci samozrejme požadujú okrem vysvetlenia významu tejto položky aj vysvetlenie jednotlivých čiastok Opatrení starostu, nakoľko sa týkajú až 122 099,0 EUR.

Celkom 14 zistených rozdielov sa týka aj položky Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2015, hoci celková suma čerpania rozpočtu zostala rovnaká. O to sú zistené rozdiely pre poslancov nepochopiteľnejšie.

Rozsah zistených rozdielov a aj chýbajúca dôvodová správa k zmenám v údajoch Záverečného účtu obce oproti schválenému rozpočtu podľa poslancov vyžaduje podrobné vysvetlenie za účasti spoločného pracovného stretnutia tých osôb, čo dokument spracovali, poslancov zastupiteľstva a aj prizvaných odborníkov na rozpočtovanie v samospráve. Poslanci navrhujú prizvať odborníkov z pôvodnej Finančnej komisie zastupiteľstva, ktoré boli zrušené uznesením č. 110/2015 zo dňa 22.9. 2015 a následne vytvorené nové komisie s novými názvami a členmi tiež uznesením č.110/2015 – ktoré sú ale momentálne úplne nefunkčné.  Aj členovia bývalej Finančnej komisie a aj ďalší odborníci z obce sú ochotní pomôcť poslancom pri vysvetlení nezrovnalostí v tejto oblasti.

Poslanci taktiež požadujú, aby im bola starostom obce taktiež predložená Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce Chorvátsky Grob k 30.06.2016 a aby bol taktiež na tom spoločnom pracovnom stretnutí posúdený aj tento významný dokument obce. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu obce Chorvátsky Grob k 30.06.2016 bola jedným bodom programu na zasadnutie zastupiteľstva dňa 13.9. 2016. Teda mala byť bodom programu podľa materiálu od JUDr. Velčeka, doručeného poslancom, v ktorom je uvedené, že Monitorovacia správa sa predkladá v prílohe Predkladacej správy, ale žiadnu ďalšiu prílohu k dvojstranovému dokumentu už poslanci nedostali.

V závere tohto stanoviska poslanci vyjadrujú presvedčenie, že toto stanovisko bude pre starostu obce Chorvátsky Grob a aj pre verejnosť dostatočné pre pochopenie prístupu väčšiny poslancov zastupiteľstva k posledným zasadnutiam. Nejde nám o sabotovanie našej práce a o odmietanie spolupráce. Naopak, spoluprácu nielenže ponúkame, ale požadujeme. Presne tak, ako orgány obce a aj jej obyvateľov zaväzuje spolupracovať zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý nám všetkým aj vymedzuje pravidlá pre vzájomnú spoluprácu.

 

Autor: Vladimíra Vydrová